GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků (dotčených osob) – všeobecné informace:

 

 • Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všem zákazníkům informace o zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, požadavkům kterému odpovídá ochrana Vašich osobních údajů.
 • Internetový obchod www.cucuo.cz Vám děkuje za projevenou důvěru a zavazuje se, že přijme veškerá opatření a nezbytné kroky, aby bezpečně chránil Vámi poskytnutá data, které musely být uvedeny pro realizaci vaší objednávky. Firma Apoleus s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků (dále dotčených osob) používá výhradně pro interní potřebu společnosti. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. K Vašim osobním údajům přistupujeme citlivě a profesionálně, jelikož Vaše soukromí považujeme za důvěrné a nedotknutelné. • Pracovníci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byly náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi. Abychom byli schopni zajistit služby na profesionální úrovni, s nimiž chceme, abyste byli spokojeni, potřebujeme několik informací.
  • Při nákupu na www.cucuo.cz je možnost zadat své údaje při objednávce jednorázově nebo zaregistrováním.• Získáváme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky (seznam požadovaných údajů naleznete níže v rozpisu činností).• Nezneužíváme Vaše telefonní číslo pro marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradně jen ve spojitosti s vybavením a doručením objednávky, případně reklamace pokud jste ji uplatnili.• Neposíláme nevyžádané e-maily. Vaši emailovou adresu používáme k zaslání potvrzení o přijetí objednávky, statusy jejího zpracování a expedice.

 

 • Nejmenoval jsem odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele informačního systému www.cucuo.cz
 2. Provozovatel : Apoleus s.r.o. Moravské Lieskové 485 916 42, Moravské Lieskové, SR
 3. IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH :SK2120557450
 4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku.

e-mail : info@cucuo.cz     webové sídlo : www.cucuo.cz   mobil :     +420 608 229 324

 

dále jen “správce”

 

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Zpracování osobních údajů na právním základě :

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na internetové stránce www.cucuo.cz, splnění povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, komunikace s provozovatelem a příslušnou fyzickou osobou směřující k uzavření smlouvy, předsmluvních vztahů, identifikace dotyčné osoby, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
 2. (Zrealizování objednávky, vystavení faktury, doručení zboží, vyřizování reklamací, řešení problémů) Vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. • Vedení evidence zákazníků
  • Evidence objednávek pro řešení případných reklamací• Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním zboží• Potvrzení přijetí a akceptace objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží – systémem e-shopu, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty

 

 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly veřejných orgánů :

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme na uplatnenienašich práv a právních nároků (např. V případě, že vůči nám budete mít neuhradenúpohľadávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že jejich potře-bujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších závažnýchdôvodov.

 Na základě výše uvedeného Vám tímto oznamujeme, že ve smyslu ust. §13 odst. 1 písm.b) zákona č. 18/2018 CFU O ochraně osobních údajů bude naše společnost v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele :

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst.1, písmene f, Nařízení GDPR za účelem zkvalitňování našich služeb na základě hodnocení našich zákazníků, přičemž toto je prováděno prostřednictvím obchodní společnosti Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, provozovatel internetové stránky heureka.cz. Za tímto účelem poskytujeme společnosti Heureka Shopping s.r.o, Vaše osobní údaje v rozsahu emailová adresa a údaje o Vámi zakoupeném zboží. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu a to do dokončení hodnocení nákupu.

Seznam získávaných osobních údajů prostřednictvím objednávkového formuláraSpotrebiteľ (dotyčná osoba): jméno, příjmení, titul, adresa bydliště (město, ulice, číslo domu, PSČ), případně jiná adresa pokud si své zboží přeje doručit na jinou adresu) stát, e-mail, telefonní číslo.Firemné objednávky: zpracováváme osobní údaje o kontaktní osobě na tuto společnost v rozsahu – jméno a příjmení, telefon, e-mail .Správca získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku. Poskytnutí údajů třetím stranám Osobné údaje jsou provozovatelem poskytovány těmto společnostem :

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039
SK-962 33 BUDČA , IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140, IČ: 36624942.Rozsah poskytovaných údajů za účelem doručení – jméno příjemce, adresa doručení, telefonní číslo, celková cena objednávky v případě platby na dobírku.• 

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, VAT SK2120099014. Rozsah poskytovaných údajů za účelem doručení – jméno příjemce, adresa doručení, telefonní číslo a celková cena objednávky v případě platby na dobírku.

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 985 11 Praha, ČR, DIČ: CZ 02387727 . Rozsah poskytovaných údajů za účelem zkvalitňování služeb prodávajícího na základě hodnocení jeho zákazníků a to v případech, kdy došlo k zakoupení zboží dotyčnou osobou t.j. pokud došlo k uzavření smlouvy – e-mailová adresa

Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675 – Zprostředkovatel webhostingové služby

Předávání osobních údajů do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Provozovatel je povinen uchovávat osobní údaje dotčené osoby pro účely zpracování a to zejména fakturace, evidence plateb, vyřizování stížností a reklamací dotyčné osoby, jakož i uplatnění práv nebo plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy (daňové, ekonomicko-účetní, občansko-právní, správně ) a to po dobu jakou tyto předpisy stanoví (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Zároveň provozovatel uchovává osobní údaje pro potřeby přímého marketingu po dobu, pokud dotyčná osoba nepožádá o odstranění svých údajů z informačního systému provozovatele a není to v rozporu s jinými právními normami, nejvíce po dobu 5 let.

Práva dotyčné osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v úřadě. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány

Právo na přístup – máte právo na poskytnutí výpisu osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné. 

Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomnění) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat – máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 / 2/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je nutné, aby splňoval náležitosti podle § 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24.01.2022.

Zpět do obchodu