Obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.cucuo.cz pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (www.cucuo.cz). Všeobecní obchodní podmínky legislativou Slovenské republiky. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Apoleus s.r.o., se sídlem Moravské Lieskové 485, 916 42 Moravské Lieskové , IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH : SK2120557450 , zapsaná v Obchodním rejstříku OS Trenčín odd. Sro, vl. č. 35037/R I.

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Kupující – spotřebitel, je osoba, která odeslala elektronickou objednávku prostřednictvím internetové stránky www.cucuo.cz, anebo zaslala objednávku emailem, faxem a uzavřela tak s prodávajícím smlouvu na dálku, prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy na dálku nekoná v rámci své obchodní, anebo podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou anebo osobou, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) možno měnit anebo rušit jen na základe dohody stran anebo na základe zákonných důvodů.
1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s těmito VOP, kterých neoddělitelnou součást tvoří reklamační řád, s podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to v znění platném a účinném v momente odeslaní objednávky.
1.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základe smlouvy, budou řešené výlučně podle platného práva Slovenské republiky a budou řešené soudem Slovenské republiky. Smlouva je uzavíraná v českém jazyku.

II. Podmínky uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupující prodávajícímu zašle objednávku ve formě vyplněného formuláře na internetové stránce předávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, předmětem který je odplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávky (dále len „objednávka”).
2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svoji e-mailovou adresu automaticky vykonávané oznámení o přijatí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky”). Na e-mailovou adresu kupujícího můžou být v případě potřeby zasílány všechny další informace o jeho objednávce.
2.3. Potvrzení o doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručená objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
2.4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, jestli byla objednávka kupujícího akceptovaná (dále jen „akceptace objednávky”). Přílohou akceptace objednávky jsou všechny informace podle §6 ods.1. Zákona č. 102/2014 Z.z. „O Ochrane spotrebiteľa pri predaji zbožíu na základe zmluvy uzavretej na diaľku … (dále zákon č. 102/2014 Z.z.).
2.5. Kupná smlouva je uzavřená doručením akceptace objednávky v elektronické anebo písemné podobě kupujícímu.
2.6. V případě, že některou požadavku uvedenu v objednávce nemůže předávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího změněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanoviště kupujícího.
2.7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupná smlouva je v takém případě uzavřená až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

III. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinný splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží v lhůtě nejpozději do 14 dnů. Zboží prodávající však obvykle expeduje do 2 pracovních dnů a zároveň informuje kupujícího o dni expedici a dodání zboží e-mailem.
3.2. V případě doby dodání delší jako 14 dní prodávající upozorní na tuto skutečnost kupujícího e-mailem anebo telefonicky. Jestli se smluvní strany nedohodnu na jiný době dodání, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
3.3. Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce a v závazném akceptovaní objednávky, jestli se smluvní strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
3.4. Kupující je povinný řádně a včas převzít zboží osobně anebo zabezpečit, aby zboží převzala osoba, kterou zplnomocní pro případ své nepřítomnosti v místě podle bodu 3.3. Obchodních podmínek.
3.5. Jestli bude potřebné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniknuté hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.
3.6. Nepřevzatí zásilky od doručovatele se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. V takém to případě má prodávající nárok na náhradu nákladů na dodání a vrácení objednaného zboží.
3.7. Kupující je povinný zkontrolovat zásilku, teda zboží jako i jeho obal ihned po doručení. V případě, jestli kupující zjistí, že zboží anebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je kupující povinný vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, kterého správnost potvrdí dopravce.
3.8. Prodávající vystaví ohledně plateb uskutečňovaných na základe kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem dane z přidané hodnoty. Faktura slouží současně jako dodací a záruční list.

IV. Ceny

4.1. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výšce stanovené platným právním předpisem Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží anebo jiné volitelné služby.
4.2. Všechny akce platí do vyprodání zásob, dokud při konkrétním zboží není uvedené jinak. Případné slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možné kombinovat.
4.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
4.4. Společně s kupnou cenou je kupující povinný zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodaním zboží v smluvně stanovené výšce. Jestli není výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena t.j. cena za zboží a náklady na doručení, balné, bude spotřebitelovi zaslaná e-mailem před uzavřením kupní smlouvy.

4.4.1. Cena za doručeni (platí pro ČR):

 

   Doručení kurýr na adresu
139 Kč

 Výdejní místa Packeta (Zásilkovna CZ)

78

 

4.4.2. Pri doručení zboží mimo ČR, účtuje prodávající poštovné podle platných tarif České pošty. O výši poštovného bude kupující informován e-mailom
4.4.3. Při objednávkách od 1750 Kč je poštovné ZDARMA.

V. Platební podmínky

5.1. Kupující za zboží zaplatí v KČ , případně v jiné měně (EUR), na základě vzájemné dohody smluvních stran.
5.2.Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
– bezhotovostním převodem pomocí platební brány (GoPay)
5.3. Objednané zboží je zasíláno na dobírku přepravní společností. Kupující uhradí kúpnu cenu za zboží a cenu za prepravu zboží nebo poštovné  pri prevzatí zboží.

 Poskytujeme tyto způsoby platby.
 

  Dobírka 40Kč
  Online platba (Kartou, ApplePay, GooglePay) ZDARMA

VI. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečenství škody na zboží

6.1. Kupující nadobude vlastnické právo k zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
6.2. Nebezpečenství škody na zboží přechází na kupujícího v čase, když kupující anebo třetí osoba zplnomocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího anebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, anebo když tak neudělá včas, tak v čase, když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží převezme.

VII. Zodpovědnost za vady, záruka, reklamace

7.1. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Při věcech předávaných za nižší cenu nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednaná nižší cena.
7.2. Jestli nejde o věci, které se rychle kazí, anebo o použité věci, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytují po převzetí věci v záruční době.
7.3. Jestli ide o vadu zboží, kterou možno odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
7.4. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, anebo jestli se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, jestli tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady.
7.5. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný zboží za bezvadný, jestli to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
7.6. Jestli jde o vadu zboží, kterou nemožno odstranit a která bráni tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zbožíu anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ty samé práva přislouchají kupujícímu, jestli jde o odstranitelné vady, pokud ovšem kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě anebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
7.7. Jestli jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
7.8. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z úst. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodných a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.3. až 7.7. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušný podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je pročítat v čase před odesláním objednávky.
7.9. Na vybavování reklamací se vztahuje platný reklamační pořádek prodávajícího, těchto obchodných podmínek. Kupující byl řádně obeznámený s reklamačním pořádkem a informovaný o podmínkách a způsobe reklamace zboží včetně údajů o tom, kde možno reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v soulade s ust. § 18 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. v čase před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodné a reklamační podmínky na příslušný podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v čase před odesláním objednávky přečítat jich.
7.10. Reklamační pořádek se vztahuje na zboží zakoupený kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
7.11. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se jenom zboží, který vykazuje vady, za které zodpovídá výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a byl zakoupen u prodávajícího.
7.12. Jestli zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovny prodávajícího tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si svoje právo podle bodů 7.1. až 7.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále len „Oznámení o uplatnění reklamace”) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístněný na příslušný podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinný v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží na vykonávaní záručních oprav (dále len „určená osoba”). Seznam určených osob je uveden v záručním liste anebo ho kupujícímu zašle na jeho žádost prodávajícímu.
7.13. Reklamační konání týkajíce se zboží, který se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněné kumulativně všechny následující podmínky:
– doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
– doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu anebo určené osobě
7.14. Jestli je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkový komunikace, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; jestli není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestli kupující má možnost překázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
7.15. Na základe rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv v smysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je prodávající anebo určená osoba povinná určit způsob vybaveni reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 Z.z. ihned, v složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, především jestli se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dní ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vybaveni reklamace prodávající anebo určená osoba reklamaci vybaví ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vybavit i později. Vybaveni reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po řádném uplynutí lhůty na vybaveni reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
7.16. Jestli kupující reklamaci zboží uplatnil v průběhu prvních 12 měsíců od uzavřeni kupní smlouvy, může prodávající vybavit reklamaci zamítnutím jen na základe vyjádření znalce anebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou anebo akreditovanou osobou anebo stanoviska určené osoby (dále len “odborné posouzení zboží “). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
7.17. Jestli kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestli kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v doklade o vybavení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jako i aj všechny ostatní s tým souvisící účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestli kupující odborným posouzením překáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znova; v průběhu vykonávaní odborného posouzeni zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znova uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, a současně i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znova uplatněnou reklamaci ne-možno zamítnout.
7.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo zodpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavíraní smlouvy upozorněný, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupná smlouva uzavíraná, musel vědět.
7.19. Prodávající nezodpovídá za vady zboží:
– jestli kupující neuplatnil svoje právo, týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
– jestli je vadou zboží mechanické poškozeni zboží způsobené kupujícím,
– jestli vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které nezodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
– jestli vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním starostlivosti o zboží,
– jestli vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozpore s podmínkami uvedenými v dokumentaci anebo všeobecnými zásadami obvyklého používaní zboží,
– jestli vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
– jestli vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
– jestli vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
– jestli vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
7.20. Prodávající je povinný vybavit reklamaci a ukončit reklamační konání jedním z následujících způsobu:
– odevzdáním opraveného zboží,
– výměnou zboží,
– vrácením kupní ceny zboží,
– vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
– písemnou výzvou na převzati prodávajícím určeného plněni,
– odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
7.21. Prodávající je povinný o způsobe určení vybaveni reklamace a o vybavení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštové anebo kurýrské. O výsledku vybaveni reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky anebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručený doklad o vybavení reklamace.
7.22. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovená záruční doba jiná.
7.23. Záruční doba se předlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
7.24. V případě výměny zboží za nový dostane kupující doklad, na kterém bude uvedená informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základe kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nový začne plynout záruční doba znovu od převzatí nového zboží, ale jenom na nový zboží.
7.25. Pokud jde o odstranitelní vadu, bude reklamace vybavená v závislosti od rozhodnutí kupujícího podle bodu 7.15. těchto reklamačních a obchodných podmínek následujícím způsobem:
– prodávající zabezpečí odstranění vady, anebo
– prodávající vadný zboží vymění.
7.26. Pokud jde o odstranitelní vadu a kupující neurčí bezodkladně podle bodu 7.15. těchto reklamačních a obchodných podmínek, jakým způsobem má být reklamace vybavená, prodávající reklamaci vybaví odstraněním vady.
7.27. Pokud se jedná vadu, kterou nemožno odstranit, anebo o jednu více krát opakovanou odstranitelní vadu, anebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užívaný jak bez vady, prodávající vybaví v závislosti od rozhodnutí kupujícího podle bodu 7.15. těchto reklamačních a obchodných podmínek reklamaci následujícím způsobem: a) výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných anebo lepších technických parametrů, anebo b) v případe, že nemůže prodávající vykonat výměnu zboží za jiný, vybaví reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
7.28. Vybavení reklamace se vztahuje jen na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 7.14. těchto obchodných a reklamačních podmínek.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. V smysle ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupující právo od takhle uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nevyhnutné, aby si toto právo uplatnil u prodávajícího v listinné podobě anebo e-mailem Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek. Toto právo má kupující aj v případě, jestli si zboží objednaný prostřednictvím internetu vyzdvihnul osobně v prostorech výdejního místa prodávajícího. Přijetí formuláře na odstoupení od smlouvy prodávající bezodkladně, nejpozději do 48 hodin, potvrdí spotřebitelovi e-mailem.
8.2. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, když oznámení o odstoupení od smlouvy bolo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na odstoupení.
8.3. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu sídla prodejce:

Apoleus s.r.o.
Moravské Lieskové 485
916 42
Moravské Lieskové
E-mail : info@cucuo.cz

8.4. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzatí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupe v klasickém „kamenném“ obchode, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je zodpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží.
8.5. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentaci, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, v stave a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácený zboží nekompletní či poškozený, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v soulade s § 458 ods 1 obč. Z).
8.6. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu snáší spotřebitel. Zboží zaslaný zpátky na dobírku nebude přijatý!
8.7. Spotřebitel je povinný nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpátky anebo ho odevzdat prodávajícímu.
8.8. Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebitelovi všechny platby, které od něho přijal na základe smlouvy. Prodávající není povinný vrátit spotřebitelovi platby před tým, jak mu je zboží doručený anebo kým spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpátky.
8.9. Platby budou vrácené spotřebitelovi převodem na jeho účet anebo poštovnou poukázkou, podle výběru spotřebitele. V případě osobního vrácení zboží, budou platby vrácené hotovostně.
8.10. Okrem případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dojednané, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
– na poskytovaní služeb, jestli s jich plněním bolo s jeho souhlasem začaté před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí plnění,
– na dodávku zboží anebo služeb, kterých cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
– na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele anebo pro jeho osobu, jak i zboží, který podléhá rychlé zkáze, opotřebování anebo zastarání,
– na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jestli porušil spotřebitel jich originální obal,
– na dodávku novin, periodik a časopisů,
– na prodej zboží uzavřené v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– na prodej zboží, který může být vzhledem na svou povahu po dodaní neoddělitelně smíšený s jiným zbožím.
8.11. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestli se objednaný zboží nedá dodat z důvodu jeho nedostatku na sklade, anebo jestli si kupující nesplní povinnosti spojené s realizaci objednávky.
8.12. Odstoupením od kupní smlouvy uzavírané na dálku se smlouva od začátku ruší.

IX. Alternatívní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, jestli není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci anebo jestli se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Jestli prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ní do 30 dní ode dne jej odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na začatí alternatívního řešení sporu (dále len „ARS“). Formou ARS můžou být řešené jen spory vyplývající se smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporů, kterých hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na začatí ARS se podává k subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy anebo formuláře, kterého vzor tvoří příloha č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začatí ARS, maximálně pouze do výšky 5 EUR s DPH. Jestli sú na ARS příslušné víceré subjekty, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Okrem ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný anebo rozhodcovský soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Orgánem alternatívního řešení sporů ze zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navíc v postavení tzv. reziduálního subjektu, co znamená, že bude oprávněná řešit aj takové spory, při kterých není určená kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.

X. Pravidla soutěží na sociálních sítích

10.1. Organizátorem všech soutěží probíhajících na Facebook page cucuo.cz je: Apoleus s.r.o., Moravské Lieskové 485, 916 42 Moravské Lieskové. IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH : SK2120557450, zapsaná v obchodním rejstříku OS Trenčín odd. Sro, vl.č. 35037 / R (dále uvedený jen jako “organizátor”).
10.2. Všeobecné podmínky Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny soutěže probíhající na časové ose (walle) Facebook page cucuo.cz. Konkrétní soutěž bude vyhlášena formou soutěžního příspěvku na časové ose, ve kterém budou stanoveny konkrétní pravidla příslušné soutěže spolu s výhrou. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, budou-li pro některou soutěž na časové ose Facebook page cucuo.cz definováno zvláštní soutěžní podmínky, specifické pro konkrétní soutěž, považují se takové specifické podmínky za podmínky doplňující tyto všeobecné podmínky. V případě rozporu mezi těmito obecnými podmínkami a specifickými podmínkami konkrétní soutěže mají přednost specifické podmínky. Zapojením se do kterékoliv soutěže na časové ose (walle) soutěžící zároveň potvrzuje, že bez výhrad souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami soutěží zveřejněných na časové ose (walle) Facebook page cucuo.cz.
10.3. Podmínky účasti v soutěži Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům (dovršila 18 let věku), má vytvořený uživatelský profil na Facebooku a souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžícím může být také fyzická osoba mladší 18 let a / nebo osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, avšak taková osoba může výhru převzít pouze v zastoupení svého zákonného nebo jiného oprávněného zástupce. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a společnosti Apoleus s.r.o. ..
10.4. Určení výherce Výherce resp. výherci budou určeni ze všech soutěžících, kteří se platně zapojili do hry, na základě podmínky určení výherce stanovené v rámci soutěžního příspěvku. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s konečnou platností. Vzhledem k technické podmínky průběhu soutěží na časové ose (walle) si organizátor vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o určení výherce ve sporných případech.
10.5. Výhra Výhru v soutěži není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné ceny, či jakéhokoliv jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě ceny. Výhra přesahující částku 350 EUR včetně DPH je předmětem daně z příjmu fyzických osob ve smyslu § 9 odst. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
10.6. Předání a převzetí výhry Výhra bude výherci zaslána poštou nebo předána osobně, pokud se organizátor nedohodne s výhercem jinak. Výherce je povinen na požádání prokázat organizátorovi svou totožnost, tj skutečnost, že je osobou, která výhru vyhrála. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. V případě, že výherce nebude reagovat na oznámení o výhře do 24 hodin od odeslání informace o výhře organizátorem a nepotvrdí svůj zájem o převzetí výhry, nárok soutěžícího na výhru zaniká, i když se o výhře nedozvěděl. V případě soutěží, kde je pro uplatnění výhry třeba okamžité potvrzení výherce, že výhru přijímá a okamžité zaslání případných dalších kontaktních údajů, je výherce povinen reagovat na oznámení organizátora neprodleně, nejpozději do 30 minut. Nesplnění této povinnosti má za následek ztrátu nároku na výhru bez jakékoliv náhrady a organizátor si zároveň vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, pro kterého platí povinnost reagovat na oznámení o výhře stejně, jak je uvedeno v předchozí větě.
10.7. Odpovědnost organizátora Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. Organizátor nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.
10.8. Osobní údaje Účastí v soutěži a poskytnutím svých údajů, včetně osobních údajů, každý soutěžící dává souhlas organizátorovi ke zpracování jeho údajů v rozsahu, který soutěžící poskytl za účelem realizace soutěže a jeho účasti v soutěži a na marketingové a reklamní účely v jakékoli formě. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící uděluje na předem neurčenou dobu. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dnem doručení takového oznámení organizátorovi se soutěžící považuje za nesplňující podmínky soutěže, je ze soutěže vyloučen, ztrácí nárok na další účast v soutěži včetně nároku na výhru. Práva dotčených osob při zpracovávání osobních údajů jsou upraveny v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů. Soutěžící v případě získání výhry uděluje organizátorovi souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, fotografie a video dokumentace z procesu předání, využití výhry a z jiných aktivit spojených se soutěží (pokud byly vyhotoveny) na internetových stránkách a na Facebook page organizátora Apoleus s.r.o. a s jejich bezúplatným dalším šířením v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech. Soutěžící bere na vědomí, že v případě získání výhry může být organizátorem požádán o provedení a zaslání fotografie s výhrou, přičemž v případě jejího poskytnutí soutěžící zároveň uděluje organizátorovi souhlas se zveřejněním fotografie na internetových stránkách a na Facebook page organizátora Apoleus s.r.o. a s jejím bezúplatným dalším šířením v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, oto a video materiálech.
10.9. Zvláštní ustanovení Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoliv, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího, který porušil a / nebo porušuje pravidla soutěže, jakož i kteréhokoli soutěžícího, který realizuje svou účast v soutěži jednáním v rozporu s dobrými mravy. Za takové jednání se považuje zejména kupování hlasů, výměna hlasů za hlasování v jiné soutěži, dodatečné odstraňování nebo upravování hlasů a komentářů, zapojení se do soutěže nebo získávání hlasů prostřednictvím automaticky naprogramovaných skriptů nebo softwarů apod. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže zaniká jeho právo na všechny výhry v soutěži. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno vyloučeného soutěžícího na Facebook page cucuo.cz na Facebooku s uvedením důvodů jeho vyloučení ze soutěže. Organizátor není odpovědný za funkčnost internetového spojení, Facebooku, ani za žádné služby, které neprovozuje sám nebo za pomoci spolupracujících třetích osob. Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorované, podporované, řízené nebo jinak propojené se společností Facebook. Soutěžící vědomě poskytuje své údaje organizátorovi, a nikoliv společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytnou, budou použity výhradně na obchodní a marketingové účely.

XI. Závěrečné ustanovení

11.1. V případě, jestli je kupní smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemní formu.
11.2. Obrázky produktů umístěny na webshopu jsou Ilustrační, ve skutečnosti se mohou lišit v malých detailech.
11.3. Smluvní strany se dohodli, že komunikace mezi nimi bude uskutečňovaná ve formě e-mailových správ.
11.4. Na vztahy neupravené těmito obchodnými a reklamačními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotřebitela pri predaji na diaľku.
11.5. Tyto obchodné a reklamační podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
11.6. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodnými a reklamačními podmínkami obeznámil, pročítal jich, porozuměl jejích obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Orgán dohledů, podávaní stížností a podnětů.

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodných podmínek bez předcházejícího upozornění. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.11.2022.

Zpět do obchodu