Reklamace

I. Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců (není-li zboží zapsaný odlišně) a začíná plynout od data převzetí zakoupeného zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace tovaru, až do té doby, dokud je kupující oprávněn tovar převzít. Kupujícímu se vystaví potvrzení, že zboží se reklamuje o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nový kus nebo výměna částí, pro něž je určena záruka, záruční doba začíná běžet od převzetí nového zboží (od příjmu zboží s novými díly).

II. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během plynutí záruční doby.

Práva kupujícího ze záruky mimo jiných případů zaniká::

– pokud nebyla vada reklamovaná v rámci záruční doby
– při svévolných změnách původních dat v záručním listu udělaných kupujícím
– při neodborné instalaci zařízení, opravy, úpravy nebo jiné neprofesionální intervenci
– při užívání, provozu a manipulaci se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k použití
– porušením ochranné samolepky nebo těsnění, pokud jej výrobce jimi opatřil
– poškození zboží působením živlů
– v případě škody způsobené jinýma vnější vlivy (nestabilita elektrické sítě, telefonní linka nebo napájecí zdroj přepětí indukované přepětí, atd.).

III. Práva ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné stížnosti náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, případně jiných právních předpisů.
Kupující má zejména:

– právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, pokud je vada odstranitelná, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné, vyměnitelné komponenty, jestliže jsou vzhledem k povaze vady neúměrné, a není takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

-právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud je vada neodstranitelná, která brání správnému využití zboží

– právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jestliže je to nevyhnutelné chyby vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a brání správnému použití zboží

– právo na přiměřenou slevu z kupné ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud jde o jiné vady neodstranaitelné a nepožaduje se výměna zboží

IV. Důvody pro reklamaci

Obdržený zboží, můžete reklamovat, v případě že:

– zboží je poškozený nebo vadný
– přišlo nekompletní (např. chybí důležité komponenty, atd.)
– přišlo jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)

V. Postup a místo uplatňování reklamace

Pokud zjistíte, že je zboží dodáno nebo je poškozeno, je nutné upozornit a dodat zboží na reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě uznání oprávněnosti nároku na úhradu nákladů vzniklých přepravou zboží můžete požadovat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamován, opraven nebo vyměněný tovar zašleme zpět na naše náklady.

Prodávající rozhodne o přijetí žádosti, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží. V případě, že žádost nebude prodávajícím uznaná, uvědomí zákazníka telefonicky nebo e- mailem.

Reklamace, včetně odstranění vady bude zpracována bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delším časovém období. Časový limit na vybavení reklamace běží od odevzdaní/ doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného na opravu.

Reklamace je vybavená v den kdy je zboží (opravené, vyměněné, nebo zboží v původním stavu, nebyla-li pohledávka odůvodněna) připraveno v místě uplatnění reklamace k odevzdaní kupujícímu nebo když je odevzdané v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.  Kupující je povinen spolupracovat s prodávajícím při vybavování reklamace, zejména je povinen po reklamaci zboží přijmout.

O přijaté reklamaci je prodávající povinen vypracovat reklamační protokol (protokol o převzetí zboží), který je po konci řízení zaslán nebo odevzdán kupujícímu. O výsledeku reklamačního řízení, kupující je informován emailem nebo telefonicky.

Jak postupovat?

Odesláním reklamačního protokolu spolu se zbožím na adresu::

Apoleus s.r.o.
Moravské Lieskové 485
916 42
Moravské LieskovéSlovensko

Zaslaním reklamačného protokolu na adresu:

info@cucuo.cz

REKLAMAČNÍ PROTOKOL ke stažení zde

Všechny informace o průběhu reklamace lze získat na info@cucuo.cz. Nemůžete žádat o reklamaci dárků navíc připojených k objednávce nebo k položce. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží zašle zpět zákazník nejlépe běžnou balíkovou poštou. Zboží vráceno na dobírku nepřijímáme.

Náklady spojené s přepravou zboží na reklamaci a zpátky budou odškodněné za splnění následujících podmínek:

Reklamace bude oprávněna (závada zboží nebyla způsobena neodbornou manipulací, chybným užíváním nebo mechanickým poškozením atd.) Na e-mail info@cucuo.cz pošlete vaši žádost o úhradu nákladů, včetně s doložením výši nákladů (skenování účtenky za poštovné, přepravní listy a pod).

Náklady budou hrazeny příslušnou částkou.

V případě neoprávněné reklamace spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vybavením reklamace. V případě, že nárok bude rozpoznán jako nevyhovující, bude zboží odesláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.

V případě platby bankovním převodem z účtu, vracímefinanční částku za reklamované zboží jenom na bankové účty vedený v CZK v České republice nebo na bankovní účty vedené v eurech v Slovenské republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

VI. Reklamace přepravních služeb

Po obdržení zboží od dopravce (Česká pošta popř. smluvní dopravce), prosím pečlivě zkontrolujte, zda přepravou nedošlo k poškození přepravního obalu.

Je-li zásilka viditelně poškozena (např. natrhnutá nebo zdeformována vnější povrchová úprava), je nezbytné reklamovat tohle poškození, případně ztrátu přímo u dopravce. V tomto případě trvejte na psaní stížnostního protokolu o poškození zboží přímo na místě při převzetí zboží. Dopravce nebo prodávající není odpovědný za další stížnosti.

Je-li balení je neporušené, ale jsou poškozené položky, je nutné informovat info@cucuo.cz naší společnost bezprostředně po zjištění poškození. V případě nedodržení uvedeného limitu má dopravce právo stížnost zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody. Chcete-li urychlit vybavení závady v dopravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci příchozích zásilek, včetně přepravních obalů.

Reklamační řád je v platnosti od 22.1.2022

Zpět do obchodu