Osobní údaje

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, podle § 15 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako “osobní údaje”).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí Pokud kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Pokud požádá kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Provozovatel internetového objednávkového systému

Společnost Apoleus s.r.o. , s místem podnikání Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové, adresa pro doručování elektronické pošty: info@cucuo.cz, IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH :SK2120557450 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín vl. č. 35037 / R. Provozovatel získává osobní údaje pomocí formuláře při objednání zboží v nákupním košíku, v pokladně nebo registrací uživatele.

Zprostředkovatel dopravy

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, VAT SK2120099014
Provozovatel poskytuje zprostředkovateli údaje: jméno a příjmení, adresu doručení zásilky, telefonní číslo a mailovou adresu.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039
SK-962 33 BUDČA , IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140, IČ: 36624942 
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresu.

Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4. Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia – meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Zprostředkovatel webhostingové služby

Shoptet, a.s.
Dvořeckého 628/8
169 00 Praha 6
Česká republika
IČ: 28935675
DIČ: CZ28935675

Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

Sprostredkovateľ porovnávač produktov

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 985 11 Praha, ČR, DIČ: CZ 02387727 . Rozsah poskytovaných údajů za účelem zkvalitňování služeb prodávajícího na základě hodnocení jeho zákazníků a to v případech, kdy došlo k zakoupení zboží dotyčnou osobou t.j. pokud došlo k uzavření smlouvy – e-mailová adresa

Zprostředkovatel platební brány

GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika, IČ: 26046768

Účel zpracování osobních údajů

1. Uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na internetové stránce www.cucuo.cz

2. Vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, § 71 odst . 2 písm.

3. Vedení evidence zákazníků

4. Evidence objednávek pro řešení případných reklamaci

5. Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží.

6. Potvrzení přijetí a akceptace objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží – systémem e-shopu, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

7. Zasílání informačních elektronických novin, pokud o tuto službu projeví zákazník zájem.

Seznam získávaných osobních údajů prostřednictvím objednávkového formuláře

Spotřebitel: jméno, příjmení, adresa bydliště (město, ulice, číslo domu, PSČ), stát, email, telefonní číslo. Firemní objednávky: název firmy, adresa, telefon, email, stát, IČO, DIČ, DIČ

Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

Poskytnutí údajů třetím stranám

Osobné údaje sú prevádzkovateľom poskytované týmto spoločnostiam: Zásilkovna s.r.o., sídlom Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28408306
Osobní údaje jsou provozovatelem poskytovány těmto společnostem: Zásilkovna s.r.o., sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28408306. Rozsah poskytovaných údajů za účelem doručení – jméno příjemce, adresa doručení, e-mailová adresa, telefonní číslo, celková cena objednávky v případě platby na dobírku. Dále, GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika, IČ: 26046768 Rozsah poskytovaných údajů za účelem doručení poskytnutí platební brány: jméno plátce, adresa plátce, e-mailová adresa, telefonní číslo, celková cena objednávky.

Zveřejněni údajů

Provozovatel, společnost Apoleus s.r.o. v žádném případě nezveřejňuje získané osobní údaje.

Likvidace osobních údajů

Provozovatel, společnost Apoleus s.r.o. získané osobní údaje uchovává ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb kde archivní lhůty vycházejí ze zákona č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 431/2000 Sb o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (SR). Likvidace údajů bude provedena v souladu s předpisy dle platné legislativy SR. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Práva a povinnosti dotknutý osoby

Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat:

– Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.

– Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje.

– Odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

– Opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

– Likvidaci jejích osobních údajů

Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva vyplývající z § 17 zákona č. 122/2013 Sb elektronickou poštou na naší elektronické adrese info@cucuo.cz písemně nebo osobně na adrese sídla provozovatele: Apoleus s.r.o., Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové. Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Pravdivost, správnost a aktuálnost osobních údajů

Za nepravdivost osobních údajů poskytnutých provozovateli odpovídá dotyčná osoba, která tyto osobní údaje poskytla ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (SR)

Správnost a aktuálnost osobních údajů zajišťuje provozovatel.

Osobní údaj se považuje za správný, dokud se neprokáže opak.

Registrace informačního systému e-shopu

Provozovatel internetového obchodu www.cucuo.cz, má informační systém ve kterém zpracovává osobní údaje klientů / zákazníků registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č.122 / 2013 Sb. (SR). Z.z.. pod reg.č. .

Zpět do obchodu